Vem ska kunna jobba som personlig assistent?

Jag hörde här om dagen att i Japan finns en lag som begränsar personlig assistans där man måste anställa någon av samma kön som ska jobba som sin assistent. I Bulgarien där personlig assistans har varit en arbetslöshetsåtgärd där familjen har fått betalt för de timmar familjemedlemmen har behövt assistans – är Independent Living rörelsen i Bulgarien emot att någon från familjen ska kunna utföra assistansen.

I Sverige har vi sett hur debatten om familjemedlemmar som assistenter kommer tillbaka. Nyligt är argumentet att i Norge får inte familjemedlemmar jobba som assistent så då ska det inte varit lagligt i Sverige heller.

I debatten hörs synpunkter om människor med intellektuella funktionsnedsättningar. Många familjer anser att eftersom de känner sina familjemedlemmar bäst kan de se till att personen får den bästa assistansen. Andra uttrycker rädsla för isolering och risk för begränsat självbestämmande när assistansen finns inom familjen. Det är ofta bara familjemedlemmar som kan ställa upp på kort varsel vid annan assistents frånvaro och/eller annan inställning när det gäller små barn?

Enligt Independent Living tror vi på individens rätt till självbestämmande, vi anser att det är just individen som ska kunna bestämma vem det är som ska jobba för de timmar man har rätt till assistans. När jag personligen är aktiv inom peer support brukar jag ändå avråda från att ha familjemedlemmar som assistenter. Det kan bli svårt med rollerna och beroenden. Jag vill göra något som jag vill när jag vill, mina assistenter ska respektera det och jobba som jag vill. Familjemedlemmar riskerar att blanda rollerna och be personen att vänta och genomföra det som behövs när de andra/anhöriga vill. Det finns fördelar och nackdelar med båda. Jag har vänner som anställer inom familjen och är mycket nöjda. Och precis så ska det vara, man ska kunna bestämma själv vem det är som utför sin assistans. Då är det Independent Living.

Utveckling pågår

Uppmärksamhetsskylt

Independent Living Institute tackar Johanna för sitt fantastiska engagemang och betydelse för PA-tips de senaste åren. Johanna har börjat ett nytt jobb nu i januari och kommer därmed inte att jobba för PA-tips. Under 2018 kommer Jamie Bolling att vara projektets kontaktperson. Utveckling pågår. Häng med och skriv gärna dina synpunkter till hur projektet kan utvecklas till jamie.bolling@independentliving.org, eller om du vill lämna tips.

Nytt år – ny lag!

Det Nya Året! När jag tänker på assistans och det nya året undrar jag om allt är i ordning? Behöver jag uppdatera min arbetsbeskrivning? Vad för utbildningar kommer att behövas? Det är dags att boka utvecklingssamtal. Jag reflekterar över de policyer mitt kooperativ har och om alla assistenter har läst de?

Detta år är speciellt eftersom det kommer en ny lag. Förra året var vi många som var aktiva för att påverka detta lagförslag. Vi som helhet har lyckats när det gäller synen på väntetid.

På regeringens webbsida hittar du förslaget:

I lagrådsremissen föreslås ändringar i socialförsäkringsbalken som medför att tvåårsomprövningen av rätten till assistansersättning försvinner. Försäkringskassan ska vara skyldig att ompröva rätten till assistansersättning i den utsträckning denna rätt har minskat i omfattning på grund av väsentligt ändrade förhållanden som är hänförliga till den försäkrade.

I lagrådsremissen föreslås också ändringar i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Ändringarna innebär att personlig assistans ska kunna beviljas för:
• tid under den enskildes dygnsvila när en assistent behöver vara tillgänglig i väntan på att den enskilde behöver hjälp utan att det är fråga om tillsyn (väntetid),
• tid under den enskildes dygnsvila när en assistent i stället behöver finnas till förfogande på annan plats i väntan på att den enskilde behöver hjälp (beredskap), och
• tid när en assistent behöver vara närvarande i samband med en aktivitet utanför den enskildes hem på grund av att ett hjälpbehov kan förväntas uppstå.
Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 april 2018.

Se : http://www.regeringen.se/rattsdokument/lagradsremiss/2018/01/vissa-forslag-om-personlig-assistans/

Rutin vid tillsättning av vikarie

Tillsättning av vikarie vid sjukdom.

Rutiner vid sjukdom och tillsättning av vikarie

Personalfrågan löses enligt följande ordning vid sjukdom:

  1. Sjukanmälan sker i första hand till Assistansakutens telefon: 070XXXXXXX (telefonen ska vara påslagen mellan 08.00 och 16.00). Vid sjukdom som inträffar under kväll/natt och en ska arbeta dagen efter, kontaktas någon arbetskamrat. Viktigt! ALLA måste ta eget ansvar och se till att de har varandras telefonnummer, kolla lista i personalmapparna.
  2. När en tjänstgörande assistent tar emot en sjukanmälan kan hon, om det finns tillfälle, kolla hur personalen arbetar i kalendern som finns hemma hos Hanna i låst dokumentskåp.
  3. Att tänka på vid vikarietillsättning: Vad är mest korrekt rent schemamässigt? Vem har arbetat mest/minst under veckan? Ring den som är mest lämpad enligt arbetstidslagen i första hand. Finns ingen personal att tillgå? Om tjänstgörande assistent INTE har möjlighet att lösa personalfrågan under arbetspasset ska någon annan i personalgruppen kontaktas.
  4. X kontaktas ENBART om ovanstående inte fungerar, företrädesvis vardagar 8.00–16.00. Övrig tid kontaktas hon endast vid akuta situationer.
  5. Efter överenskommelse, när X inte kan eller ska arbeta (planerad ledighet/frånvaro eller sjukdom), löser assistenterna personalbortfallet gemensamt, och meddelar Hanna först när arbetspasset/passen är lösta.
  6. Ring INTE Hannas privata telefoner!

(Detta är hämtat från Hannas arbetsbeskrivning)

 

Sommarschemat

”Jag mår inte bra av att ha för mycket folk som kommer och går så jag försöker undvika vikarier så mycket som möjligt. Oftast löser jag sommarschemat genom att de ordinarie är lediga olika veckor. Genom att assistenterna arbetar längre arbetspass så det färre tillfällen de arbetar på vilket underlättar. Jag tar in vikarie om det behövs men då under en begränsad tid, förra sommaren hade jag en under juli månad. Det får mig att slappna av lite och kan njuta mer av sommaren och semestern.” säger Eva som schemaplaneringen inför sommaren.

Hur väljer man assistansanordnare?

val av assistananordnareMagnus har inget intresse av att sköta den administrativa delen i sin assistans, därför tycker han att det är skönt att ha ett bolag som sköter det. En annan fördel med det assistansbolag Magnus har valt är att dom ordnar olika event såsom julfester och påskfester. De ordnar också utomlandsresor. Magnus brukar vara med på de flesta events och har åkt med på en utomlandsresa. Han tycker det är positivt med allt som assistansbolaget ordnar eftersom han då träffar många i liknande situation som han själv, vilket han inte skulle göra om han skötte sin assistans helt själv. Han påpekar också att ”assistansbolag satsar på olika saker så när man väljer ett assistansbolag så är det viktigt att känna efter vad som passar just mig”.

Magnus ser inga nackdelar med att ha ett assistansbolag i nuläget eftersom han får det stöd och hjälp som han behöver och vill ha. Han har tidigare haft andra assistansbolag som han inte varit nöjd med då han fick klara sig mycket själv och inte fick det stöd och hjälp han efterfrågade. Han tipsar om att ”välja ett stort och seriöst assistansbolag och att kolla upp dom ordentligt innan så att du får det stöd och hjälp du behöver”.

Träffar chefen öga mot öga

Planering

Planering

Sten har sin kommun som anordnare. Han tycker det fungerar bra och en av orsakerna är att Sten och assistenternas chef finns nära och kan träffas rent fysiskt för att planera.

Sten tycker att kommunen sköter hans assistans som de ska och att assistenterna gör ett bra jobb. En av orsakerna är att det är för deras chef ”sitter i samma hus som jag bor i så vi samarbetar rätt så mycket med allt ifrån nya scheman till om jag ska resa någonstans. Det är bra att man kan planera öga mot öga istället för per telefon.”

En annan orsak till att det fungerar så bra tror han är att han har assistans dygnet runt, att det är svårare för de som har mindre assistans. Han tror det gör att han kan ha bättre kontinuitet och samma assistenter som passar honom.

Målet att inte ha mål

Dokumentation

Dokumentation

Sten vägrar gå med på att det upprättas genomförandeplaner för honom och att det förs dokumentation på hans liv. Han tycker det är ett brott mot hans integritet.

På frågan om vad för mål Sten har med sin assistans svarar han att ”målet är ju egentligen att det inte ska vara några mål – att jag ska få leva mitt liv som vem som helst. Det är ju det assistansen går ut på tycker jag, att det är jag som bestämmer. Assistansanordnare, i synnerhet de kommunala, vill nästan alltid upprätta genomförandeplaner och dokumentera sin verksamhet och det vägrar jag gå med på. Jag tycker det är brott mot min integritet.”

Dessvärre slipper inte Sten genomförandeplanen utan att kämpa för det. Kommunens tjänstemän ”går i taket” som Sten säger, och hävdar att man inte kan slippa det utan ”har ett ansvar att dokumentera”. Så frågan om Sten ska få slippa genomförandeplanen är fortfarande ovisst: ”Det är en lös boll i luften”, säger han.

Ledighet och byte av pass

en kalender med blå penna

Schemafrågor

Ninnie har klara och tydliga rutiner för hur assistenterna ska göra då de önskar byta pass eller önskar ledighet.

Vid semester ska semesteransökan fyllas i av er.
Vid byten av pass (vilket ska undvikas):
1. Kolla med mig om det är ok att byta pass.
2. Kolla möjlig(a) person(er) att byta med.
3. Prata med mig.
4. Spika med personen.
5. Skriv i kalendern i köket.

Schema över storhelger

schema vid storhelger

schema vid storhelger

Lotta har assistans dygnet runt plus jour på natten. Lottas man är en av fem fasta assistenter. De ändrar i schemat så att på julaftonsnatten och nyårsnatten arbetar Lottas man. Detta för att de då får vara själva på kvällen och natten. En extern assistent jobbar på förmiddagen dessa dagar. Resten av dagarna kör dom på som grundschemat är sagt.