Almanacka som underlättar organisering och planering

AlmanackaAlmanacka som underlättar organisering och planering för personlig assistans. Almanackan används för veckoplanering. Den är tillgänglig för Tilde och alla assistenter. Eftersom Tilde har så mycket assistans så kan det lätt bli tröttsamt att upprepa information till alla personliga assistenterna som behöver informationen. Till exempel är hon ofta iväg på olika träffar och möten. Genom åren har hon lärt sig hitta strategier för att hinna fram till olika möten i tid. Dessutom så behöver hon inte upprepa samma information för alla berörda. Hon skriver upp den tid hon ska åka iväg på mötet. Till dess ska allt vara förberett med utrustning, assistenternas packning, mat, assistenttelefonen och pärm med bemanning med mera.
Tipset är en vidareutveckling från spinalistips.se

Låt assistenten beskriva

Gun-Britt är helt blind och använder sina assistenter till att beskriva miljön runt omkring henne. Inte bara av praktiska skäl – det blir lätt tråkigt annars, säger hon.

Det finns förstås många tillfällen då Gun-Britts assistenter av praktiska orsaker måste beskriva miljön för henne, till exempel när för att hon ska hitta eller när hon prövar kläder. Men även i andra sammanhang låter hon assistenterna beskriva det de ser, till exempel då de är ute på stan eller i en affär. Hon får då en uppfattning av hur omgivningen ser ut och det blir liter roligare att vara ute.

Hur är man en professionell assistent?

Som Anna tidigare har berättat är det viktigt för henne att det finns en professionalitet hos hennes assistenter. En del personer verkar vara ”födda” med det här och andra behöver hon förklara ganska ingående för. Anna tänker att det blir betydligt enklare att introducera dem som har en naturlig fallenhet för det här och eftersom hon tycker att det här är så grundläggande i rollen som personlig assistent hos henne så blir det här är en viktig del att försöka hitta redan vid rekryteringen.

En del i det här med att vara professionell är HUR man gör saker, att man har sina professionella ögon, öron, händer och tankar med sig. Med det menar Anna att en assistent inte bör blanda in sina egna tankar, känslor och värderingar på så sätt att det påverkar hennes arbete i en annan riktning än den Anna vill ha det. Att personen förstår att det är just genom hennes assistans hon kan vara just den hon är och göra det hon vill.

Hon menar alltså inte att hennes assistenter helt ska stänga av sig som person, hon vill inte ha någon ”robot” hos sig. Det här kan exempelvis handla om alternativ i matbutiken, sortering av tvätt eller hur hon vill ha håret tvättat.

Det kan handla om att göra varken mer eller mindre än det Anna vill eller kanske att inte titta på det som inte behövs för hennes assistans. Exempelvis att inte titta över axeln när Anna håller på med papper/post i en situation hon klarar utan assistans.

Men det kan också handla om mer subtila saker som att göra sig ”osynlig” och att inte lyssna när Anna pratar med andra personer. Det är ju förstås enklast att göra genom att fysiskt backa undan men det är viktigt att behärska det här ganska bra eftersom det inte alltid är möjligt för assistenten att backa undan.

Tystnadsplikt

Som anställd i en verksamhet som tillhandahåller personlig assi­stans är du skyldig att följa LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) bestämmelser.

I LSS 29 § står det: ”Den som är eller har varit verksam inom yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet som avser insatser enligt denna lag får inte obehörigen röja vad han/hon därvid erfarit om enskildas personliga förhållanden”

Detta gäller för alla anställda, korttidsvikarier, assistenter under utbildning som deltar i arbetet samt praktikanter.

Vad innebär tystnadsplikt för dig som personlig assi­stent?

Tystnadsplikt innebär att det är förbjudet att muntligen, skriftli­gen eller på annat sätt föra vidare (exempelvis genom en jakande nickning) och lämna ut uppgifter om en­skilda assistansberättigade, dennes familj eller vänner till obehöriga, till exempel din egen familj eller andra utomstående. Du får inte heller föra vidare uppgifter om den assistansberättigade utsatts för fysisk eller psykiskt obehag eller skada av något slag. Så snart det finns minsta risk för att någon, den assistansberättigade eller dennes familj eller vänner, skulle kunna uppleva obehag om uppgifter som rör dem förs vidare är du skyldig att hålla uppgiften hemlig. Det är den assistansberättigades egen personliga uppfattning som avgör vad som är känsliga uppgifter för henne/honom, detta är alltså inte något du som assistent själv kan bedöma. Som personlig assistent ska du vara medveten om att tystnadsplikten även gäller efter att din anställning har avslutats. Tystnadsplikten gäller hela ditt liv.

Vilka uppgifter gäller tystnadsplikten?

Några typiska uppgifter är hälsotillstånd och funktionshindrets art, antal assistanstimmar, familjesituation, ekonomi och social situation i övrigt. Andra förhållanden som skyddas är adresser, telefonnummer och bilder. Tystnadsplikten gäller även förhållanden som rör närstående till den assistansberättigade, exempelvis föräldrar, syskon eller andra personer den assistansberättigade kommer i kontakt med. Det är återigen inte du som bedömer om det du spri­der ut är till skada för den person uppgifterna rör eller inte.

I praktiken innebär detta att om du får skjuts till eller från jobbet hos den assistansberättigade kan du inte bli avsläppt eller lämnad precis utanför dörren, utan på ett sådant avstånd och plats att det inte går att avgöra var personen bor någonstans. I din kalender där du skriver när du ska jobba kan du inte skriva den assistansberättigades namn, utan får exempelvis skriva ”jobba” eller företagets namn. I din adressbok i telefonen kan du inte heller skriva den assistansberättigades namn utan får exempelvis skriva ”jobbet” eller företagets namn.

I vissa fall finns möjlighet att bryta mot tystnadsplikten i en nödsituation, vid allvarlig fara för liv eller hälsa. Detta framgår av BrB (Brottsbalken) 23:6. Skulle en assistansberättigad bli svårt sjuk och sväva mellan liv och död kan en assistent ta snabba och nödvändiga kontakter med sjukvården, oavsett den assistansberättigades egen inställning.

Gäller tystnadsplikten även inför arbetskamrater och överordnade?

Grundregeln är att uppgifter inte får lämnas till någon som inte har med den assistansberättigades situation att göra. Självklart får du meddela viktig information till andra assistenter eller överordnade som arbe­tar hos samma assistansberättigade person om denne inte kan göra det själv och behöver stöd i detta. Du får inte lämna ut andra upp­gifter än de som har betydelse i den aktuella situ­ationen.

Vad händer om jag bryter mot tystnadsplikten?

Om du lämnar ut uppgifter som du är skyldig ett hålla hemliga kan du åtalas och dömas för brott mot tystnads­plikten. Straffet för sådana brott är böter, skadestånd el­ler fängelse i högst ett år.

Jag har utöver detta skriftliga avtal fått muntlig information om tystnadspliktens innebörd. Jag har förstått vad min tystnadsplikt innebär och accepterar de villkor som framgår av avtalet.

____________ den _______/_____           20__

______________

Underskrift

______________

Namnförtydligande

_____________

Personnummer

Tjänstereglemente för personliga assistenter

Ett tjänstereglemente är föreskrifter för en arbetsplats och gäller parallellt med bestämmelser i lag och kollektivavtal och reglerar de särskilda förhållanden som råder på en arbetsplats. Vanliga frågor att reglera i ett tjänstereglemente är till exempel vem som svarar för den dagliga arbetsledningen, rutiner kring sjukanmälan och vissa bestämmelser om arbetstid. Här är vissa delar av Runes tjänstereglemente.

Alkohol och andra droger

Assistenter får ej vara påverkade av alkohol eller andra droger under arbetstid.

Arbetsledare

Arbetsledare är Rune, som svarar för den direkta och dagliga arbetsledningen.

Arbetstid

Arbetstidens förläggning framgår av schema som brukaren upprättat efter samråd med assistenterna. Schemat är baserat på brukarens behov av assistans. Assistenten skall alltid vara redo att bistå brukaren direkt vid arbetstidens startpunkt.

Arbetsmiljö

Arbetsmiljön bör göras så trivsam och säker som möjligt. Man måste dock beakta att arbetsplatsen är brukarens hem. Förslag om arbetsmiljöförbättringar lämnas till arbetsgivaren som i sin tur beslutar om åtgärder.

Datoranvändning

Företagets dator får ej användas av andra än VD och vice VD. Privat dator får medtagas till arbetet och brukas för privata ändamål (t.ex. e-mail och surfning) då andra uppgifter att utföras saknas. Då tystnadsplikt råder och brukarens integritet ska skyddas, får inget (t.ex. text, bild och ljud) som rör brukaren eller företaget läggas ut på sociala medier som till exempel Facebook, bloggar eller Twitter. Dylika sociala medier bör undvikas under arbetstid.

Förkovran

Assistenterna erbjuds, och bör, då inga insatser påkallas, studera de böcker som företaget tillhandahåller gällande assistans, assistenter och brukare. När en boks innehåll inhämtats signeras motsvarande bok på listan som finns i anslutning till böckerna. Eventuella kurser genomgås i enlighet med utvecklingssamtal eller anmodan från arbetsgivaren.

Lönesamtal

Arbetsgivaren genomför årligen lönesamtal med assistenten. Lönen är en ersättning för det arbete som utförts.

Raster

En personlig assistent har inte rätt att gå ifrån arbetsplatsen för matrast. Istället har assistenten lön under hela det schemalagda arbetspasset och rätt att göra måltidsuppehåll. Måltidsuppehållet innebär att assistenten sitter ner och äter men finns tillhands om brukaren behöver assistenten. Assistenten ska komma överens med arbetsledaren om när det är lämpligt att äta.

Utvecklingssamtal

Arbetsledaren genomför årligen utvecklingssamtal med assistenten. Utvecklingssamtalet syfte är att utvärdera existerande kunskaper och färdigheter samt göra en plan för att hur man skall uppnå förbättringar främst i företagets och brukarens men även i assistentens intresseriktning.

Redaktörens kommentar

Fördelen med ett tjänstereglemente är att det kan förebygga missförstånd och oklarheter. Det blir en slags ram för vad som gäller just på denna arbetsplats.

Balansgång att tänka på arbetsmiljön

Att få den assistans Anna vill och på det sätt hon vill kan ibland innebära att balansera mellan hennes egna behov och vilja och assistentens arbetsmiljö. Det kan också finnas individuella skillnader hos hennes assistenter, vad de tycker är okej att göra både fysiskt och mentalt eller socialt; det som är okej för en kanske inte är det för en annan assistent. Exempelvis kan någon tycka att det är otäckt att skära i rått kött eller gräva i jord medan någon annan tycker det är jobbigt att ”vara utanför” i en social situation. Någon annan tycker det är obehagligt med djupt vatten eller med höga höjder. De kanske då kan tycka att arbetsmiljön blir dålig om Anna ändå vill göra dessa saker.

Anna menar att det framförallt handlar om att lära sig vad det är viktigt att fråga om eller berätta redan i ett tidigt skede, gärna redan vid anställningsintervjun. Det handlar både om att veta vad som är viktigt för henne själv och vad hon själv vill men också vad som skulle kunna dyka upp med tanke på hur olika alla människor är. Det är ju heller ingen garanti att alla människor verkligen berättar när man börjar en anställning, som exempelvis personlig assistent, vad som kanske är just den personens brister eller svårigheter.

Reparationsväska

Tvåkomponentslim
Silvertejp
BuntbandFör Rune är det viktigt att ha med sig reparationsmaterial, särskilt på resor. Eftersom han aldrig vet vad som kan gå sönder och det kan vara svårt att få tag på reparationsmaterial.

Saker som är bra att ha med sig t.ex. förlängningssladd, buntband, silvertejp – gärna svart sådan, tvåkomponentsplastlagningsmedel. Jättebra att reparera tillfälligt med, berättar Rune. Det går alltid sönder någonting. ”Reparationsväskan har jag alltid med mig säger Rune”.förlängningssladd

Inköpsställe

(Lim) Tvåkomponentplast för lagning. Produkten heter Weldmix och säljs av
Toplux ab, kalkbruksg.5 i Göteborg
Tel. 031-864020
Pris för ett startkit är cirka 7-800 kr. Sedan kostar ny tub med lagningsplast kring 250 kr.

Kompressor i bilen

liten kompressorRune har med sig en liten kompressor i bilen så att han kan pumpa upp rullstolshjulen om han får punktering och därigenom möjliggöra att docka in i rullstolslåset i bilen.

Reselista

När Rune ska resa så skriver han alltid ut en lång avprickningslista från datorn. Han skriver ut en inför varje resa och så prickar Rune av på den. ”Där finns ju allt man vill ha med sig någon gång, men just för den här specifika resan behöver man bara ha med sig vissa saker och då stryker man allt som är ovidkommande”. Då vet Rune att han får med sig alla grejer och att inte glömmer någon glidbräda eller handtag eller vad det nu kan vara.

Ingen annan kan säga hur jag ska få mitt liv att fungera

Yasmin berättar att hennes inställning och syn på personlig assistans har förändrats enormt mycket genom åren. Från att ha velat ha unga tjejer i sin egen ålder som hon kunde ha ”kul” med till att idag vilja ha stabila och jordnära människor som respekterar hennes integritet och livsstil.

Det tog många år innan Yasmin visste vilka typer av människor som hon fungerade bäst med, vilka som gynnade hennes liv på bästa sätt. Yasmin förklarar att hon är kärnan, ingen annan kan säga hur hon ska få sitt liv att fungera.