Utveckling pågår

Uppmärksamhetsskylt

Independent Living Institute tackar Johanna för sitt fantastiska engagemang och betydelse för PA-tips de senaste åren. Johanna har börjat ett nytt jobb nu i januari och kommer därmed inte att jobba för PA-tips. Under 2018 kommer Jamie Bolling att vara projektets kontaktperson. Utveckling pågår. Häng med och skriv gärna dina synpunkter till hur projektet kan utvecklas till jamie.bolling@independentliving.org, eller om du vill lämna tips.

Nytt år – ny lag!

Det Nya Året! När jag tänker på assistans och det nya året undrar jag om allt är i ordning? Behöver jag uppdatera min arbetsbeskrivning? Vad för utbildningar kommer att behövas? Det är dags att boka utvecklingssamtal. Jag reflekterar över de policyer mitt kooperativ har och om alla assistenter har läst de?

Detta år är speciellt eftersom det kommer en ny lag. Förra året var vi många som var aktiva för att påverka detta lagförslag. Vi som helhet har lyckats när det gäller synen på väntetid.

På regeringens webbsida hittar du förslaget:

I lagrådsremissen föreslås ändringar i socialförsäkringsbalken som medför att tvåårsomprövningen av rätten till assistansersättning försvinner. Försäkringskassan ska vara skyldig att ompröva rätten till assistansersättning i den utsträckning denna rätt har minskat i omfattning på grund av väsentligt ändrade förhållanden som är hänförliga till den försäkrade.

I lagrådsremissen föreslås också ändringar i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Ändringarna innebär att personlig assistans ska kunna beviljas för:
• tid under den enskildes dygnsvila när en assistent behöver vara tillgänglig i väntan på att den enskilde behöver hjälp utan att det är fråga om tillsyn (väntetid),
• tid under den enskildes dygnsvila när en assistent i stället behöver finnas till förfogande på annan plats i väntan på att den enskilde behöver hjälp (beredskap), och
• tid när en assistent behöver vara närvarande i samband med en aktivitet utanför den enskildes hem på grund av att ett hjälpbehov kan förväntas uppstå.
Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 april 2018.

Se : http://www.regeringen.se/rattsdokument/lagradsremiss/2018/01/vissa-forslag-om-personlig-assistans/