Om Johanna

Johanna bor i en lägenhet. Hon har 19 timmar assistans och 5 timmar jour per dygn. Medfödd muskelsjukdom. Assistans sedan 1998 och arbetsgivare sedan 2004.

Arbetsmöten

Det finns olika typer av arbetsmöten i min vardag. Det finns dem som är korta och okomplicerade och så finns det dem som är längre och mer komplicerade. Jag har någorlunda koll på hur mötena kommer utspela sig, vad min roll är och såvidare. På så sätt kan jag avgöra hur nära jag behöver placera assistenten. Ibland kan assistenten sitta utanför lokalen med telefonen och larmet som jag använder för att kunna kommunicera och nå assistenten. Ibland kan assistenten sitta med i rummet och ibland behöver assistenten sitta bredvid mig. Om jag ska visa saker eller rösta med handuppräckning behöver jag ha assistenten nära mig. Behöver jag inte ha assistenten i min närhet brukar det underlätta både för mig, assistenten och de andra närvarande att assistenten sitter lite längre bort. Många verkar ha svårt att förhålla sig till assistenterna, ibörjan iallafall. De vill gärna samtala mycket, fråga frågor och det gör att jag hamnar i skymundan vilket ingen annan utan personlig assistent gör. Dessutom så tycker jag att det ibland begränsar min förmåga att ha en obruten kommunikation med assistenten. Den får svårare att ha fokus på mig och mina signaler om det är fler som vill ha assistentens uppmärksamhet.

Genom att ha större fysiskt avstånd till assistenten har jag märkt att människor inte har samma behov av att samtala eller interagera med dem. Sen är det såklart hela tiden en avvägning av mitt behov av assistenten. Är jag osäker har jag alltid assistenten nära tills jag har koll på situationen. Först då kan jag be assistenten att ta lite avstånd. Det sker hela tiden i samtal med assistenten så att vi två är överens och vet var vi har varandra.

Tystnadsplikt

Som anställd i en verksamhet som tillhandahåller personlig assi­stans är du skyldig att följa LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) bestämmelser.

I LSS 29 § står det: ”Den som är eller har varit verksam inom yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet som avser insatser enligt denna lag får inte obehörigen röja vad han/hon därvid erfarit om enskildas personliga förhållanden”

Detta gäller för alla anställda, korttidsvikarier, assistenter under utbildning som deltar i arbetet samt praktikanter.

Vad innebär tystnadsplikt för dig som personlig assi­stent?

Tystnadsplikt innebär att det är förbjudet att muntligen, skriftli­gen eller på annat sätt föra vidare (exempelvis genom en jakande nickning) och lämna ut uppgifter om en­skilda assistansberättigade, dennes familj eller vänner till obehöriga, till exempel din egen familj eller andra utomstående. Du får inte heller föra vidare uppgifter om den assistansberättigade utsatts för fysisk eller psykiskt obehag eller skada av något slag. Så snart det finns minsta risk för att någon, den assistansberättigade eller dennes familj eller vänner, skulle kunna uppleva obehag om uppgifter som rör dem förs vidare är du skyldig att hålla uppgiften hemlig. Det är den assistansberättigades egen personliga uppfattning som avgör vad som är känsliga uppgifter för henne/honom, detta är alltså inte något du som assistent själv kan bedöma. Som personlig assistent ska du vara medveten om att tystnadsplikten även gäller efter att din anställning har avslutats. Tystnadsplikten gäller hela ditt liv.

Vilka uppgifter gäller tystnadsplikten?

Några typiska uppgifter är hälsotillstånd och funktionshindrets art, antal assistanstimmar, familjesituation, ekonomi och social situation i övrigt. Andra förhållanden som skyddas är adresser, telefonnummer och bilder. Tystnadsplikten gäller även förhållanden som rör närstående till den assistansberättigade, exempelvis föräldrar, syskon eller andra personer den assistansberättigade kommer i kontakt med. Det är återigen inte du som bedömer om det du spri­der ut är till skada för den person uppgifterna rör eller inte.

I praktiken innebär detta att om du får skjuts till eller från jobbet hos den assistansberättigade kan du inte bli avsläppt eller lämnad precis utanför dörren, utan på ett sådant avstånd och plats att det inte går att avgöra var personen bor någonstans. I din kalender där du skriver när du ska jobba kan du inte skriva den assistansberättigades namn, utan får exempelvis skriva ”jobba” eller företagets namn. I din adressbok i telefonen kan du inte heller skriva den assistansberättigades namn utan får exempelvis skriva ”jobbet” eller företagets namn.

I vissa fall finns möjlighet att bryta mot tystnadsplikten i en nödsituation, vid allvarlig fara för liv eller hälsa. Detta framgår av BrB (Brottsbalken) 23:6. Skulle en assistansberättigad bli svårt sjuk och sväva mellan liv och död kan en assistent ta snabba och nödvändiga kontakter med sjukvården, oavsett den assistansberättigades egen inställning.

Gäller tystnadsplikten även inför arbetskamrater och överordnade?

Grundregeln är att uppgifter inte får lämnas till någon som inte har med den assistansberättigades situation att göra. Självklart får du meddela viktig information till andra assistenter eller överordnade som arbe­tar hos samma assistansberättigade person om denne inte kan göra det själv och behöver stöd i detta. Du får inte lämna ut andra upp­gifter än de som har betydelse i den aktuella situ­ationen.

Vad händer om jag bryter mot tystnadsplikten?

Om du lämnar ut uppgifter som du är skyldig ett hålla hemliga kan du åtalas och dömas för brott mot tystnads­plikten. Straffet för sådana brott är böter, skadestånd el­ler fängelse i högst ett år.

Jag har utöver detta skriftliga avtal fått muntlig information om tystnadspliktens innebörd. Jag har förstått vad min tystnadsplikt innebär och accepterar de villkor som framgår av avtalet.

____________ den _______/_____           20__

______________

Underskrift

______________

Namnförtydligande

_____________

Personnummer

Hur en proffsig assistent ska vara Del 4

Johanna har skrivit rutinbeskrivningar som hon har i en pärm. Hur en proffsig assistent ska vara är en av rubrikerna. Här kommer det fjärde stycket.

Försök att inte ta saker personligt och om du skulle göra det ta gärna upp det med mig. Jag kanske är sur eller kort i tonen men det är aldrig dig jag är sur på, jag kanske har en dålig dag eller bara är trött på hela situationen med att ha personlig assistans.

Håll dina åsikter och värderingar för dig själv. Jag vill inte höra att jag köper för mycket kläder eller för dyr mat osv. Viktigt att hålla humöret på en jämn nivå. Alla kan inte var på topp jämnt men det ska inte gå ut över mig. När du träffar andra personliga assistenter då du arbetar är det okej att prata med dem men det får inte ta över situationen och störa mig. Det är inte meningen att ni ska umgås. Prata tyst och var diskret. Jag vill ha lugn och ro. När du träffar andra assistenter gäller mina ”regler” och det vi kommit överens om hur du ska bete dig. Bara för att de får sitta med vid bordet eller prata betyder inte det att du också får göra det. Jag vill att vi har en relativ proffsig relation.

Jag behöver inte en vän. Jag har ett socialt liv med vänner. Jag behöver dig för praktiska saker inte sociala. När man assisterar med t ex av- och påklädning m.m. är det ofta svårare att hålla en mental distans till personen. Därför vill jag att du tänker på hur du kan vara personlig utan att bli privat. Tänk på att aldrig ta egna initiativ och att inte låta eller prata i onödan!

 

Hur en proffsig assistent ska vara Del 3

Johanna har skrivit rutinbeskrivningar som hon har i en pärm. Hur en proffsig assistent ska vara är en av rubrikerna. Här kommer det tredje stycket.

Lyssna på vad jag säger. Jag måste kunna ge en instruktion på vad jag vill ha och du ska komma ihåg den. Fråga om du är osäker på mina instruktioner eller var en sak ska vara istället för att tolka och göra som du tror. Men du kan inte fråga om varenda sak heller. Om jag säger att jag vill ha den randiga tröjan och det ligger en randig och prickig tröja vill jag inte att du frågar en extra gång ”är det den här tröjan?”. Jag säger till om det eventuellt skulle vara någon annan jag menar.

I kontakt med andra människor, vänner eller anhöriga är det okej att svara vid tilltal. Grundregeln är att aldrig ta egna initiativ men blir du hälsad på är det ibland lättare att bara säga hej och sedan vända sig lite om, titta ner i marken eller backa något steg. Tanken är att du ska ta så lite plats som möjligt alltså märkas så lite som möjligt för att jag inte ska behöva dela mitt liv, min vardag med en assistent. Men som sagt är det någon annan som tar initiativ är det okej att besvara kortfattat. Tänk bara på att inte söka kontakt för då är det mer troligt att de vill komma fram och hälsa. Du ska inte vara rädd för att fråga om det är något du undrar eller är osäker på. Det är mycket bättre att du frågar då än att chansa på hur något ska göras.

 

Hur en proffsig assistent ska vara Del 2

Johanna har skrivit rutinbeskrivningar som hon har i en pärm. Hur en proffsig assistent ska vara är en av rubrikerna. Här kommer det andra stycket.

Min sjukdom är progressiv så förutom alla vanliga förändringar alla människor går igenom förändras min kropp märkbart gällande styrka och ork. Balansen och stabiliteten i både kroppen och leder blir också sämre så det krävs lite känsla från din sida att hitta min balans, hur mycket du ska trycka, hålla emot osv. Men detta är saker som du kommer märka med tiden och som vi pratar om ifall det behövs. Fråga om du är osäker på något.  Jag är noggrann och förväntar mig att du också är det.

I början får saker lov att ta tid sen när du lärt dig hur saker ska göras kommer det att gå fortare. Om jag säger att handfatet ska göras rent förväntar jag mig att det blir rent också. Stressa inte, jobbet blir oftast inte bra gjort då. Ibland måste saker få ta tid. Jag berättar en eller två gånger hur jag vill ha det och förväntar mig sen att du ska kunna det, det gäller att lyssna noga jag vill inte förklara från grunden varje gång hur jag vill ha något gjort. Sen är det självklart att du får fråga om det behövs. Om jag har sagt eller skrivit här hur jag vill ha vissa saker vill jag inte behöva tjata, upprepa eller påminna om det hela tiden utan läs pärmen med jämna mellanrum.

Hur en proffsig assistent ska vara Del 1

Johanna har skrivit rutinbeskrivningar som hon har i en pärm. Hur en proffsig assistent ska vara är en av rubrikerna. Här kommer det första stycket.

Jag säger att jag gör saker. Jag tvättar, jag städar, jag lagar mat etc. Jag är en person. Jag har alltid någon med mig, du kanske arbetar en dag i veckan men det är alltid någon annan här med mig. Jag vill inte komma på andra plats i mitt liv och när jag träffar kompisar träffar dem mig och inte mig och en assistent. Jag vill också att du ska säga ”vill du” istället för ”ska jag”. Ex ”vill du ha tomaten skuren?” istället för ”ska jag skära tomaten?”. ”Vill du lägga in tröjan?” istället för ”ska jag lägga in tröjan?”. Var beredd på att ändra vanor. Jag kan ändra mig efter en tid hur något ska göras. Det är mina vanor som gäller. Saker görs på mitt sätt även om du tycker ditt sätt är bättre, enklare eller effektivare.

Praktiska saker att tänka på under arbetspasset som assistent

För Johanna är det viktigt med vissa praktiska detaljer.

Det här får assistenten reda på i skriven text redan när hon/han börjar arbeta.

Ta alltid med dig assistentmobilen när vi lämnar lägenheten. Du får aldrig ha på din telefon. Sköter du det snyggt är det okej att ha din på ljudlöst under arbetspassen men inte med vibration. Ibland kommer det sms med information gällande abonnemanget eller att pengarna är slut eller dyl. Öppna det och välj Vidarebefordra och skicka det till mig. Du måste se till att du får en bra arbetsställning. Ex höj eller sänk sängen då jag byter lakan eller viker kläder. Du ansvarar för att assistentmobilen är laddad och med dig under arbetspasset ifall jag behöver kommunicera något med telefonen. Sätt mobilen på laddning under natten så hålls den laddad.

Medarbetarsamtal med assistent

MedarbetarsamtalEtt medarbetarsamtal är ett planerat, förberett, tillbakablickande och framåtsyftande personligt samtal mellan arbetsledare och assistent.

Det här är frågor som Johanna brukar ställa till sina assistenter.

 1. Hur upplever du din arbetssituation nu jämfört med när du började här?
  Kan du nämna något positivt och något negativt, t ex när det gäller arbetstider, arbetsmängd, arbetssituation, arbetsmiljö?
 2. Finns det någon situation eller något tillfälle då du känner dig osäker på din roll som personlig assistent?
 3. Finns det någon utbildning/ föreläsning som du skulle vilja gå under det närmaste året?
  Vilken av de utbildningar du gått har du uppskattat mest/haft mest nytta av?
 4. Hur trivs du i assistentrummet?
  Om du arbetat dubbelbemanning – hur upplevde du det?
 5. Hur ser du på framtiden när det gäller arbetet? Tänk både på kort och på lång sikt.
 6. Avslutningsvis – något övrigt som du vill ta upp?

Redaktörens kommentar

Några råd inför samtalet. Det bör ske under ostörda förhållanden och helst på en neutral plats. Avsätt tillräckligt med tid så att ni hinner med hela samtalet. Ta gemensamt ansvar. Ta er tid och lyssna på varandra. Ge varandra återkoppling på hur ni upplevde samtalet.

Möta andra människor

jag kommer in förstFör mig är det viktigt att jag själv får fokus när jag möter andra människor. Eftersom omvärlden påverkas av de signaler som de uppfattar så är jag noga med att visa min omgivningen signalen att det är med mig som de ska prata med.

Beroende på vem som först kommer in genom dörren till ett rum så läser de personer som sitter i rummet vem det är som bestämmer i sällskapet. Genom att jag själv kommer in först så förstår sällskapet att det är jag som bestämmer över mitt eget liv.

Historik:
2002 började jag använda mig av detta förhållningssätt.

Vems idé:
Egen

Utförlig beskrivning av varje handgrepp i köket

Beskriva varje handgreppFör mig är det viktigt att beskriva varje handgrepp i detalj för att det ska bli så som jag vill ha det. Därför är jag alltid med och berättar och följer arbetets gång. Till exempel om gurkan ska skäras så berättar jag på vilken ledd och hur stor bit som ska skivas upp.

Ibland orkar jag inte detaljstyra arbetet, därför har jag ett standard sätt som gurka ska skäras på. När jag vill göra på ett annorlunda sätt så beskriver jag det i detalj.

Historik / bakgrund: Detta arbetssätt har utvecklats genom åren. Vid introduktionen och mycket i början av anställningen behöver jag vara mycket mer detaljstyrande. Just för att förklara hur jag vill ha det.

När vi var yngre fick vi tidigt vara delaktig i matlagningen. Det gjorde att jag kände stor skillnad på till exempel kryddningen beroende på vem som hade lagat maten. I dag är det väldigt viktigt för mig att maten ska smaka såsom att jag har lagat. Därför behöver jag hela tiden till exempel smaka av och godkänna kryddningen.

Vems idé: Egen

För mer tips angående introduktion; ett introduktionspass i taget, en utmaning med introduktion av de olika assistenterna, assistenter under introduktion arbetar inte med mitt barn, tre dagars introduktion, introducerar ny assistent med introduktionsmall, handledning från läkare och sjukgymnaster, anställning av nya assistenter kräver noggrannhet och omsorg, hur Yasmin rekryterar nya assistenter.